Motorclub,ook voor oldtimers
      de Moltimers
Lid van Behva
Clubreglement De club “MOLTIMERS” heeft als doel het samenbrengen en samenrijden van en met liefhebbers van motoren van gelijk welk merk of type, met een lichte voorkeur voor oldtimers. Alleen leden mogen deelnemen aan die activiteiten, en clubleden zijn die personen die volledig in orde zijn met hun lidgeld. Het lidgeld (30 euro in 2023) dient betaald te zijn in januari (bijv. op de leden- vergadering of via storting op bankrekening nummer IBAN  BE 93 9733 5845 7167 van  “Moltimers”).  Lid zijn betekent onder meer ook het naleven van dit clubreglement. Voor nieuwe leden die zich pas aansluiten in september blijft het lidmaatschap doorlopen tot december van het daaropvolgende jaar. De ledenvergaderingen gaan in principe door elke eerste woensdag van de maand om 19u30 in herberg “De Oude Jager”, Ezaart 351 Mol. Slechts de beslissingen die op deze vergaderingen genomen zijn, zijn geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. Elke zondagvoormiddag gaat een clubrit door (behoudens omstandigheden). Deze vertrekt om 9 uur aan de kerk van Mol-Millegem, en duurt tot maximaal 13 uur. Iedereen kan een bestemming voorstellen en de groep ernaartoe leiden. De laatste pauze onderweg dient eveneens als afscheid zodat men niet terug tot aan het startpunt moet samenblijven. Elke laatste vrijdag van de maand gaat een clubrit door (behoudens omstandig- heden). Deze vertrekt om 9 uur aan de kerk van Mol-Millegem, en telt 200 à 300 km. Iedereen kan een bestemming voorstellen en de groep ernaartoe leiden. Het staat iedereen vrij om daarenboven nog een dagrit of meerdaagse rit te organiseren voor de andere clubleden, of gelijk welke activiteit voor te stellen. De algemene vergadering zal over deze voorstellen beslissen, en van clubleden wordt verwacht actief mee te werken. Alhoewel we in groep rijden is de deelname aan het verkeer geheel voor eigen risico van de deelnemers. De geldmiddelen zoals lidgelden, overschotten van drankbijdrage tijdens ritten,… worden door de 2 penningmeesters in eer en geweten beheerd. Zij geven jaarlijks een overzicht van de kastoestand. De club is met nummer 616 lid van BEHVA-BElgian Historical Vehicle Association en kan zo de leden als full-member helpen aan een gunstige oldtimerverzekering. Een deel van het clublidgeld wordt dan ook gebruikt voor dit jaarlijkse lidmaatschap. De club houdt onderling contacten op korte termijn via e-mail en/of de Moltimers WhatsApp-groep. De leden zullen de persoonlijke gegevens van de andere leden nooit aan derden meedelen zonder toestemming van die betrokken leden. Ieder clublid zal individueel in orde zijn met: de Belgische wetgeving terzake voor de rijder persoonlijk en zijn motorfiets(en); de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; een geldig motorrijbewijs en identiteitskaart; het kentekenbewijs van de motorfiets; het naleven van het verkeersreglement; de technische aspecten van zijn of haar motorfiets(en); …....... Dit is een individuele verantwoordelijkheid zodat controle door de vereniging niet georganiseerd wordt. Het kan uiteraard wel voorvallen dat de “overtreder” door z’n collega-motorrijder(s) hierop aangesproken wordt. De club aanvaardt, behoudens ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor onge- vallen of letsel van welke aard dan ook aan een of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze, die tijdens de clubactiviteiten zouden voorgevallen zijn.
  Foto’s | Lid worden | Inhoud
   Contacts |  Evenementen  
Lid van BFOV
de Moltimers Motorclub,ook voor oldtimers
Clubreglement De club “MOLTIMERS” heeft als doel het samenbrengen en sa- menrijden van en met liefhebbers van motoren van gelijk welk merk of type, met een lichte voorkeur voor oldtimers. Alleen leden mogen deelnemen aan die activiteiten, en clubleden zijn die personen die volledig in orde zijn met hun lidgeld. Het lidgeld (30 euro in 2023) dient betaald te zijn in januari bijv. op de ledenvergadering of via storting op bankrekening nummer IBAN  BE 93 9733 5845 7167 van  “Moltimers”). Lid zijn betekent onder meer ook het naleven van dit clubreglement. Voor nieuwe leden die zich pas aansluiten in september blijft het lidmaatschap doorlopen tot december van het daaropvolgende jaar. De ledenvergaderingen gaan in principe door elke eerste woens- dag van de maand om 19u30 in herberg “De Oude Jager”, Ezaart 351 Mol. Slechts de beslissingen die op deze vergaderingen genomen zijn, zijn geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. Elke zondagvoormiddag gaat een clubrit door (behoudens om- standigheden). Deze vertrekt om 9 uur aan de kerk van Mol- Millegem, en duurt tot maximaal 13 uur. Iedereen kan een bestemming voorstellen en de groep ernaartoe leiden. De laatste pauze onderweg dient eveneens als afscheid zodat men niet terug tot aan het startpunt moet samenblijven. Elke laatste vrijdag van de maand gaat een clubrit door (behoudens omstandigheden). Deze vertrekt om 9 uur aan de  kerk van Mol-Millegem, en telt 200 à 300 km. Iedereen kan een bestemming voorstellen en de groep ernaartoe leiden. Het staat iedereen vrij om daarenboven nog een dagrit of meer- daagse rit te organiseren voor de andere clubleden, of gelijk welke activiteit voor te stellen. De algemene vergadering zal over deze voorstellen beslissen, en van clubleden wordt verwacht actief mee te werken. Alhoewel we in groep rijden is de deelname aan het verkeer geheel voor eigen risico van de deelnemers. De geldmiddelen zoals lidgelden, overschotten van drankbijdrage tijdens ritten,… worden door de 2 penningmeesters in eer en geweten beheerd. Zij geven jaarlijks een overzicht van de kastoestand. De club is met nummer 616 lid van BEHVA-BElgian Historical Vehicle Association en kan zo de leden als full-member helpen aan een gunstige oldtimerverzekering. Een deel van het clublid- geld wordt dan ook gebruikt voor dit jaarlijkse lidmaatschap. De club houdt onderling contacten op korte termijn via e-mail en/of de Moltimers WhatsApp-groep. De leden zullen de per- soonlijke gegevens van de andere leden nooit aan derden meedelen zonder toestemming van die betrokken leden. Ieder clublid zal individueel in orde zijn met: de Belgische wetgeving terzake voor de rijder persoonlijk en zijn motorfiets(en); de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; een geldig motorrijbewijs en identiteitskaart; het kentekenbewijs van de motorfiets; het naleven van het verkeersreglement; de technische aspecten van zijn of haar motorfiets(en); …....... Dit is een individuele verantwoordelijkheid zodat controle door de vereniging niet georganiseerd wordt. Het kan uiteraard wel voor- vallen dat de “overtreder” door z’n collega-motorrijder(s) hierop  aangesproken wordt. De club aanvaardt, behoudens ingevolge de wet, geen aan- sprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan een of meer leden overkomen, of voor schade aan eigen- dommen door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze,  die tijdens de clubactiviteiten zouden voorgevallen zijn.